MM52.com / 何日金再來 He ri jin zai lai (1992) 

何日金再來 He ri jin zai lai (1992)

又名: He ri jin zai lai
IMDB 評分: 5.9 分 ( 7 票 ) ;
導演: ;
國家: HK, 語言: YUE
影片時長: 79 分鐘 ,

簡介:   黃沾飾演一無良鹹濕老板,黃光亮、大傻飾演無知古惑仔,老板為圖謀黃光亮老婆美色給錢開喪拿以法拉利相贈,……...